โทร: 074-808107

FANPAGE

มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากล